Polityka przetwarzania danych osobowych przez Patelec-Elpena

 

Zakres zastosowania niniejszej polityki

Niniejszą politykę przetwarzania danych osobowych przez Patelec-Elpena stosuje się w razie skorzystania z danych kontaktowych do Patelec-Elpena sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, podanych na stronie internetowej www.patelec.eu, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie. Polityka ta stanowi realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

W związku z możliwym kontaktem z Patelec-Elpena sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych będzie Patelec-Elpena sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 24, 59-220 Legnica, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa pod numerem: 0000050465, NIP: 6910204079; REGON: 390058690 (dalej jako: „Patelec-Elpena”).

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

 • mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: sekretariat@patelec.eu;
 • w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby.

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i żądań realizacji określonych praw kontaktującej się osoby. Celem przetwarzania może być również realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również prawnie usprawiedliwiony interes Patelec-Elpena, tj. wykonanie działań w stosunku do klienta bądź kontrahenta albo potencjalnego klienta bądź kontrahenta lub ich przedstawicieli, m.in. w celu obsługi, negocjacji, ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zależnie od zakresu kontaktu i związku osoby kontaktującej się z Patelec-Elpena.

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty mailowej bądź telefonicznie, możemy przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości/ rozmowy. Dane te podają Państwo dobrowolnie, chcąc się z nami skontaktować, tak abyśmy mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku albo realizacji określonych przez Państwa praw. Brak ich podania może prowadzić do braku kontaktu zwrotnego ze strony Patelec-Elpena, co z kolei prowadzić może do niezrealizowania interesu kontaktującej się osoby.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Patelec-Elpena zapytanie, żądanie, skargę lub wniosek bądź zamknięcia tematu, z którym związana była korespondencja, bądź przez okres obowiązywania umowy z Patelec-Elpena albo do zakończenia działania podejmowanego przez Patelec-Elpena na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Patelec-Elpena, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, negocjacji, obsługi zapytania bądź treści objętych skargą, wnioskiem bądź żądaniem, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez Patelec-Elpena dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z tą spółką przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 • informatyczne
 • pocztowe lub kurierskie;
 • księgowe;
 • kadrowe;

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego, tj. Chin, w których siedzibę ma podmiot współpracujący z Patelec-Elpena w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należą Patelec-Elpena oraz ten podmiot. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c w zw. z ust. 5 RODO, tj. w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne wydane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Każda osoba, której dane są przetwarzane i przekazywane do państwa trzeciego, może uzyskać wgląd do tych Standardowych Klauzul Umownych w siedzibie Patelec-Elpena.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że takie decyzje nie są wydawane).

W celu realizacji któregokolwiek z wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Patelec-Elpena w sposób przewidziany w części „Kontakt z Administratorem danych osobowych”.

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Patelec-Elpena.