Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Patelec-Elpena sp. z o.o. w 2022 r

Patelec-Elpena (dalej: Spółka) jest częścią Grupy Patelec.

Grupa Patelec w swojej ofercie proponuje przewody zasilające i kable, a także wiązki przewodów oraz większe zespoły okablowania, gotowe do montażu bezpośrednio na linii produkcyjnej klienta.

Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność, w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją podsumować w następujący sposób:

 • Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów międzynarodowych;
 • za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny Księgowy oraz w ograniczonym zakresie również Kierownicy poszczególnych działów operacyjnych; nadzór nad przestrzeganiem przepisów podatkowych pełnił Dyrektor Finansowy;
 • kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do wypracowanych metodyk działania (odformalizowanych procedur) oraz z wykorzystaniem wdrożonej procedury z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR); Spółka rozpoczęła prace nad sformalizowaniem (spisaniem) stosowanych procedur;
 • realizacja procesów podatkowych występujących w Spółce była zabezpieczana przez pracowników księgowości posiadających wiedzę i kompetencje adekwatne do realizowanych zadań;
 • pracownicy działu księgowości posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • pracownicy działu księgowego monitorowali zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (w tym celu pracownicy Działu Księgowości mieli zapewniony dostęp do profesjonalnych serwisów internetowych w zakresie informacji prawno-podatkowych i księgowych: LEX, GOFIN);
 • z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego Spółka organizowała także merytoryczne szkolenia z tematyki podatkowej dla personelu;
 • pracownicy działu księgowości w realizacji funkcji podatkowej korzystali również z pomocy ekspertów będących podmiotami zewnętrznymi, w tym: doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów;
 • nie były realizowane szczególne dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W 2022 r. Spółka:

 • nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
 • była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z następującymi podmiotami:
   • PATELEC NINGBO (13 584 769,42 PLN) obejmujące:
    • zakup materiałów;
    • zakup urządzeń;
    • zakup towarów;
    • zakup pozostały;
    • zakup usług transportowych;
    • sprzedaż usług;
    • sprzedaż wyrobów gotowych;
   • PATELEC CORDS AND CABLES SRL (4 766 025,26 PLN) obejmujące:
    • zakup licencji;
    • zakup usługi jakości;
    • zakup usług konsultingowych;
    • zakup ubezpieczenia;
   • PATELEC SRL (115 457 087,59 PLN) obejmujące:
    • zakup materiałów;
    • zakup opakowań;
    • zakup pozostały;
    • zakup środków trwałych;
    • zakup towarów;
    • zakup usług transportowych;
    • zakup urządzeń;
    • sprzedaż usług;
    • sprzedaż półwyrobów;
    • sprzedaż wyrobów gotowych;
    • sprzedaż materiałów do produkcji;
    • sprzedaż urządzeń i części;
    • sprzedaż opakowań.
   • DUTEX  SRL IN LIQUIDAZIONE (3 014 985,18 PLN) obejmujące:
    • zakup środków trwałych;
    • zakup usługi leasingowej.
 • nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby
  wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych
  jednostek powiązanych;
 • nie złożyła wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa
  podatkowego;
 • nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących
  informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych;
 • nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
  szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów.

 

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587).