Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Patelec-Elpena sp. z o.o. w 2021 r

Patelec-Elpena (dalej: Spółka) jest częścią Grupy Patelec.

Grupa Patelec w swojej ofercie proponuje przewody zasilające i kable, a także wiązki przewodów oraz większe zespoły okablowania, gotowe do montażu bezpośrednio na linii produkcyjnej klienta.

Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność,
w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją podsumować w następujący sposób:

 • Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów międzynarodowych;
 • za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny Księgowy oraz
  w ograniczonym zakresie również Kierownicy poszczególnych działów operacyjnych; nadzór nad przestrzeganiem przepisów podatkowych pełnił Dyrektor Finansowy;
 • kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do wypracowanych metodyk działania (odformalizowanych procedur) oraz
  z wykorzystaniem wdrożonej procedury z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR);
 • realizacja procesów podatkowych występujących w Spółce była zabezpieczana przez pracowników księgowości posiadających wiedzę i kompetencje adekwatne do realizowanych zadań;
 • pracownicy działu księgowości posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • pracownicy działu księgowego monitorowali zmiany w regulacjach prawa podatkowego
  i praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (w tym celu pracownicy Działu Księgowości mieli zapewniony dostęp do profesjonalnych serwisów internetowych w zakresie informacji prawno-podatkowych i księgowych: LEX, GOFIN);
 • z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego Spółka organizowała także merytoryczne szkolenia z tematyki podatkowej dla personelu;
 • pracownicy działu księgowości w realizacji funkcji podatkowej korzystali również
  z pomocy ekspertów będących podmiotami zewnętrznymi, w tym: doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów;
 • nie były realizowane szczególne dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W 2021 r. Spółka:

 • nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
 • była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z następującymi podmiotami:

PATELEC NINGBO (13 633 867,09 PLN) obejmujące:

 • zakup materiałów;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup towarów;
 • zakup usług transportowych;
 • zakup usługi jakości;
 • sprzedaż;

DUTEX SRL (643 899,10 PLN) obejmujące:

 • Zakup usługi leasingowej;

PATELEC CORDS AND CABLES SRL (4 571 442,99 PLN) obejmujące:

 • zakup licencji;
 • zakup usługi jakości;
 • zakup usług konsultingowych;
 • zakup ubezpieczenia;
 • sprzedaż;

PATELEC SRL (119 464 623,59 PLN) obejmujące:

 • zakup materiałów;
 • zakup opakowań zwrotnych;
 • zakup towarów;
 • zakup usług transportowych;
 • zakup wyrobów gotowych i półfabrykatów;
 • zakup materiałów pomocniczych;
 • sprzedaż;
 • nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych jednostek powiązanych;
 • nie złożyła wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych;
 • nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów.

 

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800).