Polityka prywatności i plików cookie Grupy PATELEC

  1. PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa www.patelec.eu („Strona”) jest własnością PATELEC Cords and Cables S.r.l. („PATELEC”) i została założona w celach informacyjnych, komunikacyjnych i kontaktowych i wszystkie pokrewne prawa są wiążące. Znaki towarowe, logo, znaki należące do osób trzecich, prezentowane na stronie stanowią wyłączną własność ich właścicieli, którzy udzielili zgody na ich użycie: w związku z tym jakiekolwiek powielanie jest zabronione.

Stronę tworzące witrynę internetową i wszelkie stosowne treści (w tym, między innymi, tekst, obrazy, grafiki) są chronione prawem autorskim przysługującym firmie PATELEC lub zawierają materiał, na użycie którego została udzielona zgoda; tym samym ich kopiowanie, powielanie, publikowanie, przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jest zabronione.

Zabrania się sprzedawania lub rozpowszechniania w celach komercyjnych kopii strony internetowej lub jakiekolwiek jej części. Zezwala się na pobieranie materiału ze strony internetowej wyłącznie pod warunkiem wyraźnie udzielonej zgody we właściwym powiadomieniu w zawartości strony. Zgoda ta dotyczy wyłącznie użytku osobistego i niekomercyjnego pobieranego materiału: wszelkie inne użytkowanie jest surowo zabronione. Żadna z treści strony nie może być rozumiana jako udzielenie wyraźnej lub domniemanej licencji na użycie tekstów, obrazów, grafik lub jakichkolwiek innych materiałów własnościowych.

PATELEC zobowiązuje się do zachowywania najwyższej staranności w wyborze i aktualizacji zawartości strony internetowej; jednakże PATELEC nie przyjmuje odpowiedzialności w przypadku brakujących, niekompletnych lub błędnych informacji wszelkiej rodzaju.

Dodatkowo, PATELEC zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, jakie mogą przytrafić się użytkownikom bądź ich własności w następstwie wejścia na stronę, niemożności wejścia na nią lub pobrania z niej materiału, tam gdzie jest to dozwolone, wliczając uszkodzenie urządzeń informacyjnych użytkowników spowodowane przez wirusy.

  1. BEZPIECZEŃSTWO

Zarówno ta strona, jak i strony z nią związane zostały bardzo dokładnie sprawdzone przez PATELEC, zatem żadna część ich zawartości nie jest niebezpieczna ani nieodpowiednia dla dzieci. Reklamowanych produktów nie można zakupić bezpośrednio ze strony.

Jednakże, firma PATELEC jest wyłącznie odpowiedzialna za zawartość swoich własnych stron internetowych, zatem nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznej strony internetowej, zawierającej autoryzowany link, jako że nie sprawuje nad nią żadnej kontroli.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego przepływu tych danych (zwanego odtąd „Rozporządzeniem”), informujemy, że administratorem danych osobowych dostarczanych przez Państwa jest firma PATELEC Cords and Cables S.r.l. (zwana odtąd „PATELEC”) z siedzibą przy Via Nationale 6 – 15020 Cerrina Monferrato (AL), CF e P.IVA n. IT04443180239.

Dane nawigacyjne

Systemy informacyjne i programy używane do obsługi strony internetowej zbierają dane pobierane automatycznie podczas korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych (np. adresy IP lub domeny internetowe komputerów wykorzystywanych przez użytkowników w celu połączenia się ze stroną, URI – Ujednolicony Identyfikator Zasobów, adresy żądanych zasobów, czas żądania, metody przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku odpowiedzi, kod statusu odpowiedzi – sukces, błąd itd. – i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informacyjnym użytkownika). Choć takie dane nie są przeznaczone do przypisania do indywidualnego podmiotu danych, możliwe, że mogą one – ze względu na ich charakter i w wyniku przetwarzania i powiązania z dodatkowymi danymi będącymi w posiadaniu przez osoby trzecie – pozwalać na identyfikację użytkowników.

Takie dane mogą być używane jedynie w celach statystycznych dotyczących użycia strony, bez przypisywania ich do jakiegokolwiek identyfikatora użytkownika, i w celu monitoringu właściwego funkcjonowania strony i zostają usunięte niezwłocznie po przetworzeniu. Dane te mogą zostać użyte w celu zbadania odpowiedzialności prawnej w przypadku aktów przestępczości komputerowej dokonanych na szkodę strony.

Dane udostępniane dobrowolnie przez użytkowników

Nie jest wymagane dostarczanie danych osobowych przez użytkowników, aby odwiedzić stronę internetową. Jednakże kontakty pomiędzy użytkownikami a firmą PATELEC, poprzez niezobowiązujące, dobrowolne i celowe przesyłanie wiadomości, listów lub maili, wysyłane na adresy Patelca lub innej jednostki Grupy PATELEC określonej na stronie, zakładają późniejsze zbieranie adresu nadawcy, w tym adresu mailowego, lub odpowiedniego numeru telefonu, wymaganych do udzielenia odpowiedzi na żądania, jak również wszelkich innych informacji osobowych zawartych w stosownych komunikatach.

Takie dane powinny być używane wyłącznie w celu zrealizowania żądania użytkowników i mogą zostać ujawnione osobom trzecim tylko w stopniu koniecznym do osiągnięcia tego celu. W szczególności, dane mogą być przekazywane edytorowi i właścicielowi strony i/lub odbiorcy żądania. Nie jest wymagana żadna zgoda na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do wdrożenia środków żądanych przez użytkownika przed zawarciem umowy (Art. 6, lit. b) paragrafu 1 Rozporządzenia), jak również, w stosownych przypadkach, aby wypełnić zobowiązanie prawne (Rozporządzenie, lit. a) paragrafu 1 artykułu 6).

Dane osobowe użytkowników poddawane są przetworzeniu przez pracowników wyznaczonych do tego przez PATELEC, za pomocą takich środków technicznych i elektronicznych, które będą odpowiednio chronić poufność i bezpieczeństwo danych i na które składa się gromadzenie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, przegląd, opracowywanie, zmianę, wybór, odzyskiwanie, dostosowywanie, użycie, łączenie, blokadę, przekazywanie, rozpowszechnianie, wymazywanie i niszczenie danych, łącznie z kombinacją dwóch i więcej takich czynności. Dane osobowe użytkowników/odwiedzających będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów, w których zostały zebrane zgodnie z zasadą ograniczania konserwacji, stosownie do art. 5 par. 1, lit. e) Rozporządzenia, bez uszczerbku dla obowiązków dalszej konserwacji ustanowionych przez prawo. Państwa dane nie będą ujawnione.

Dane powinny być przechowywane tylko przez czas konieczny do wyświadczenia użytkownikowi żądanych usług i muszą zostać zaraz potem niezwłocznie usunięte, bez uszczerbku dla obowiązku przechowywania przewidzianego prawem. Państwa dane nie będą ujawniane. W ramach swojej działalności i w celach wymienionych powyżej, PATELEC może wykorzystać procesory wewnętrzne zgodnie z swoimi wskazówkami. Dane osobowe mogą być przesyłane do innych krajów Unii Europejskiej, w których znajdują się placówki lub serwery PATELEC. Dane osobowe nie mogą być przesyłane do krajów spoza terytorium Unii Europejskiej.

Informujemy również, że art. 15-22 Rozporządzenia przyznają stronom zainteresowanym możliwość skorzystania ze szczególnych praw, które mogą wyegzekwować w dowolnym czasie. W szczególności prawo do:

  • uzyskania potwierdzenia odnośnie istnienia danych osobowych i dostępu do nich;
  • aktualizacji, modyfikacji i/lub korekty danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych, ich anonimizacji, blokowania danych, których przetwarzanie jest bezpodstawne lub wyznaczyć limit przetwarzania;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania z uzasadnionego powodu;
  • uzyskania kopii danych osobowych dostarczonych przez użytkownika i żądania, aby takie dane zostały przekazane innemu administratorowi.

wysyłając specjalne żądanie do PATELEC Cords and Cables Srl, z siedzibą pod adresem Via Nationale 6, 15020 – Cerrina Monferrato (AL), Włochy, email privacy@patelec.eu, lub przez użycie odpowiednich formularzy udostępnionych przez Administratora Danych na stronie www.patelec.eu.

Informujemy również, że osobom zainteresowanym przysługują wszystkie środki odwoławcze przewidziane w artykułach 77, 78 i 79  Rozporządzenia.

  1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

PATELEC gromadzi informacje techniczne w nawigacji użytkownika Strony.

W szczególności w warunkach normalnej eksploatacji, systemy komputerowe i informatyczne oraz procedury oprogramowania pozyskują niektóre dane, przekazywane domyślnie w czasie używania protokołów komunikacyjnych lub przydatne w lepszym zarządzaniu i optymizacji systemu.

Dane te są używane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Strony, aby sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.

Plik cookie (ciasteczko) to krótki ciąg tekstowy wysyłany do przeglądarki użytkownika i ewentualnie zapisywane na jego komputerze. Ciasteczka są zazwyczaj wysyłane za każdym razem, gdy osoba odwiedzi stronę. Każde ciasteczko jest unikatowe i związane z przeglądarką i urządzeniem używanym do uzyskania dostępu do strony. Zasadniczo ich celem jest ulepszanie działania Strony i doświadczeń odbieranych przez użytkownika, gdy ten ją odwiedza.

PATELEC nie używa ciasteczek w celu przekazywania danych osobowych. Ciasteczka są używane zbiorczo i nie identyfikują użytkownika; umożliwiają one obserwację zwyczajów związanych z poruszaniem się po Stronie przez odwiedzającego w celu ulepszania oferowanych usług i aby sprawić, by poruszanie się po Stronie było bardziej bezpieczne i efektywne.

PATELEC również używa ciasteczek w celu dostarczania dopasowanych informacji zarejestrowanym użytkownikom strony www.patelec.eu, aby uzyskać statystyki dostępu.

Na stronie www.patelec.eu używa się ciasteczek w następujących celach i według następującej klasyfikacji:

Ciasteczka systemowe i techniczne

Tak zwane ciasteczka techniczne to te używane w celu ulepszania jakości użytkowania Strony w oparciu o charakterystykę używanej przeglądarki lub ewentualnie o wszelkie inne narzędzie używane w celu dostania się do Internetu.

Ciasteczka te pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po stronie internetowej i używanie jej funkcji, na przykład w celu uzyskania dostępu do obszarów zabezpieczonych.

Bez tych plików zapewnienie usług weryfikujących i poprawnie działającej Strony może nie być możliwe.

Ciasteczka te nie są definiowane przez PATELEC, ale w pewnych przypadkach są generowane i używane automatycznie przez wybrane platformy oprogramowania.

Jednakże, uznaje się, że ich wyłącznym celem jest ogólna funkcjonalność strony internetowej. Są one jednak przeznaczone jedynie w celu ogólnej działalności strony.

Ciasteczka do analizy statystyk: wydajność, nawigacja

Analityczne pliki cookie są używane do analizy wydajności Strony, odwiedzanych stron, czasów nawigacji i innych informacji przydatnych do ulepszania samej Strony. PATELEC używa Google Analytics, system analizy stron internetowych świadczony przez firmę Google®, która wysyła ciasteczka do urządzenia używanego przez użytkownika. Informacja wygenerowana przez ciasteczka, dotycząca użycia Strony (łącznie z adresem IP) przez odwiedzającego jest przekazywana i przechowywana przez Google®; używa on tej informacji do uzyskania dostępu do użycia Strony przez odwiedzającego i do przygotowywania raportu na temat aktywności na Stronie. Google® może również przesłać tę informację podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeśli dane ulegają przetworzeniu przez podmioty trzecie w imieniu Google®. Aby uzyskać dalsze informacje na temat Google Analytics, proszę zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dla Google

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it

Uwaga: Nie używa się reklamowych plików cookie, zwanych również profilującymi.

Jak wyłączyć ciasteczka na przeglądarce

Odwiedzający mogą zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować ciasteczka lub zostać ostrzeżonym, gdy te są przesyłane do urządzenia. Należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania przeglądarki lub okienka pomocy, aby dowiedzieć się, jak regulować lub modyfikować ustawienia przeglądarki.

Poniżej kilka przykładów:

Dla różnych urządzeń i przeglądarek, odwiedzający musi upewnić się, że przeglądarka każdego urządzenia jest ustawiona poprawnie, tak aby zostały uwzględnione ustawienia plików cookie użytkownika.

Jeżeli zdecydują się Państwo wyłączyć otrzymywanie wszystkich plików cookie, nawet tych niezbędnych, ciasteczka dotyczące funkcjonalności i wydajności zostaną zablokowane i to może spowodować zakłócenia w poruszaniu się po stronie PATELEC.